نمایشگاه وستمینرمضانشعارسال جاری
افتتاحیه نمایشگاه یافته های باستان شناسی وستمین (کیاسر) - 28 اردیبهشت 96
ماه برکت زِ آسمان می آید
شعارسال جاری(اقتصادمقاومتی،توليدواشتغال)
  • جاذبه های مازندران
  • هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مازندران
  • موزه ها
  • وب سایت حضرت امام
  • وب سایت مقام معظم رهبری
  • وب سایت ریاست جمهوری
  • سخن مدیر کل
حدیث روز
نشانی اداره
ساری - میدام امام - ابتدای خیابان جام جم - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
01133391001-5