شناسنامه خدمت
1397-04-12 11:19 (آخرین بروزرسانی : 13:10 12-06-1397)
 

شناسنامه خدمت:

خدمت1 

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری(13071363000)

غيرالكترونيكي

لينك سايت: www.mchto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:


سابق صنفي 

معرفي نامه صلاحيت فردي

معرفي نامه

نمونه فرم كارها:

فرم درخواست صدورپروانه بهره برداري گردشگري

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،شماره تماس: 4-33391001

 

 

 

خدمت2

فرآيندومراحل انجام خدمت:

درخواست تغيير مدير فني دفاتر خدمات مسافرتي گردشگري 13011364100

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت3

فرآيندومراحل انجام خدمت:

درخواست تغيير تبديل وضعيت دفتر از حقيقي به حقوقي 13011364101

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت4

فرآيندومراحل انجام خدمت:

درخواست تغيير مدير عامل شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364102

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت5

فرآيندومراحل انجام خدمت:

درخواست تغيير مكان شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364103

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت6

فرآيندومراحل انجام خدمت:

درخواست ايجاد شعبه بند (ب) شركت خدمات مسافرتي و گردشگري13011364104

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

 

 

خدمت7

فرآيندومراحل انجام خدمت:

درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري13071364105

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت8

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تمديد فعاليت دفتر/ شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364106

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت9

فرآيندومراحل انجام خدمت:

 درخواست تغيير نام شركت خدمات مسافرتي و گردشگري13011364107

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت10

فرآيندومراحل انجام خدمت:

درخواست تغيير نام دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري13011364108

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت11

فرآيندومراحل انجام خدمت:

درخواست تغيير مكان دفتر مسافرتي و گردشگري 13011364109

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت12

فرآيندومراحل انجام خدمت:

خود اظهاري دفتر/ شركت خدمات مسافرتي گردشگري13011364110

الكترونيكي

لينك سايت:http://ta.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم  مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت فرم ها مي بايست به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي مراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

حوزه گردشگري اداره كل ،واحددفاترخدمات مسافرتي شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت13

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي   13071365100

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي، مجوز اداره ارشاداسلامي

نمونه فرم كارها:

...

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه گردشگري اداره كل ،واحداقامتي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت14

فرآيندومراحل انجام خدمت:

بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي  13071365101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي، مجوز اداره ارشاداسلامي

نمونه فرم كارها:

...

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه گردشگري اداره كل ،واحداقامتي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت15

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين تور13071365102

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي، مجوز اداره ارشاداسلامي

نمونه فرم كارها:

...

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه گردشگري اداره كل ،واحداقامتي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

 

خدمت16

فرآيندومراحل انجام خدمت:

بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين تورها13071365103

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي، مجوز اداره ارشاداسلامي

نمونه فرم كارها:

...

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه گردشگري اداره كل ،واحداقامتي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت17

فرآيندومراحل انجام خدمت:

رسیدگی به شكايت متقاضي در سامانه نظارت بر رزرواسيون  13071365104

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي، مجوز اداره ارشاداسلامي

نمونه فرم كارها:

...

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه گردشگري اداره كل ،واحداقامتي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت18

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی17021366100

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

عكس ازمكان موردنظر،نقشه و(طول وعرض جغرافيايي موردنظر)،تحقيقات عيني وحضوري

نمونه فرم كارها:

طبق دستورالعمل ارسالي ازسوي سازمان مركزي بصورت فرم هاي داخل اداري صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدثبت طبيعي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت19

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی17021366101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

عكس ازمكان موردنظر،نقشه و(طول وعرض جغرافيايي موردنظر)،تحقيقات عيني وحضوري  

نمونه فرم كارها:

طبق دستورالعمل ارسالي ازسوي سازمان مركزي بصورت فرم هاي داخل اداري صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدتعيين حريم  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت20

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی17021367100

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

عكس اثر،مكان اثر،بازديد عيني وحضوري   ،نقشه

نمونه فرم كارها:

طبق دستورالعمل ارسالي ازسوي سازمان مركزي بصورت فرم هاي داخل اداري صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدثبت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت21

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول17021367101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

عكس اثر،مكان اثر،بازديد عيني وحضوري   ،نقشه

نمونه فرم كارها:

طبق دستورالعمل ارسالي ازسوي سازمان مركزي بصورت فرم هاي داخل اداري صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدتعيين حريم  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت22

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول17021367101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

عكس اثر،مكان اثر،بازديد عيني وحضوري   ،نقشه

نمونه فرم كارها:

طبق دستورالعمل ارسالي ازسوي سازمان مركزي بصورت فرم هاي داخل اداري صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدتعيين حريم صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت23

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی(17021368000)

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

عكس اثر،مكان اثر،بازديد عيني وحضوري   ،نقشه

نمونه فرم كارها:

طبق دستورالعمل ارسالي ازسوي سازمان مركزي بصورت فرم هاي داخل اداري صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدثبت آثارصورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت24

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی(17021369000)

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

عكس اثر،مكان اثر،بازديد عيني وحضوري   ،نقشه

نمونه فرم كارها:

طبق دستورالعمل ارسالي ازسوي سازمان مركزي بصورت فرم هاي داخل اداري صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدثبت آثارصورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت25

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی(13071370000)

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

تهيه بليط ازموزه ها

نمونه فرم كارها:

بليط

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدموزه ها صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت26

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي(17061371000)

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدثبت صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

 

 

خدمت27

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان17021372100

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

 

خدمت28

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ورود اشیاء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به سازمان17021372101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

 

خدمت29

فرآيندومراحل انجام خدمت:

استرداد خارجي  اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني17021372102

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت30

فرآيندومراحل انجام خدمت:

استرداد خارجي  اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني17021372102

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

خدمت31

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ورود اشیاء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به سازمان17021372101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

خدمت31

فرآيندومراحل انجام خدمت:

استرداد خارجي  اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني17021372102

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس:4-33391001

 

خدمت32

فرآيندومراحل انجام خدمت:

 
هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي به سازمان17021372103

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-33391001

 

 

خدمت33

فرآيندومراحل انجام خدمت:بررسی اشیاء توقیفي17021372104

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس:4-33391001

 

خدمت34

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ا
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های داخلی (درون سازمان)17021372105

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس:4-33391001

 

 

خدمت35

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ا
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های خارجي10011372106

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس:4-33391001

 

خدمت36

فرآيندومراحل انجام خدمت:

 
نقل وانتقال قطعی اشیاء تاريخي فرهنگي17021372107

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس:4-33391001

 

 

خدمت37

فرآيندومراحل انجام خدمت:

 
نقل وانتقال اماني نمونه هاي مطالعاتي جهت انجام پژوهش17051372108

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس:4-33391001

 

خدمت38

فرآيندومراحل انجام خدمت:

نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي جهت غنی سازی موزه ها17021372109

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

خدمت39

فرآيندومراحل انجام خدمت:

نقل وانتقال اماني  اشیاء تاريخي فرهنگي (كمتر از يك روز) جهت انجام مطالعات17051372110

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

خدمت40

فرآيندومراحل انجام خدمت:

نقل وانتقال قطعي نمونه هاي آزمايشگاهي به خارج از كشور  17051372111

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

خدمت41

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای17021372112

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت42

فرآيندومراحل انجام خدمت:

نقل وانتقال اماني  اشیاء تاريخي فرهنگي به خارج از كشور جهت انجام مطالعات يا مرمت17051372113

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

 

خدمت43

فرآيندومراحل انجام خدمت:

نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت انجام مرمت 17021372114

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت44

فرآيندومراحل انجام خدمت:

پی گیری اشیاء سرقتی17021372115

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت45

فرآيندومراحل انجام خدمت:

 
 فروش اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان17021372116

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس:4-33391001

 

خدمت46

فرآيندومراحل انجام خدمت:

اموال تملیکی  17021372117

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت47

فرآيندومراحل انجام خدمت:

بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاريخي فرهنگي17021372118

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

خدمت48

فرآيندومراحل انجام خدمت:

رسیدگی به كسري اشیاء تاريخي فرهنگي17021372119

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت49

فرآيندومراحل انجام خدمت:

امحاء اشياء تقلبي17021372120

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت50

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ارایه تسهیلات به سرمایه گذارها در حوزه صنایع دستی13041373100

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي ادراه كل  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت51

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی 13041373101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي  اداره كل   صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت52

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادر کنندگان صنایع دستی13041373102

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي اداره كل  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت53

فرآيندومراحل انجام خدمت:

جمع آور ی آمار و مشخصات فروشگاه ها 13041373103

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت54

فرآيندومراحل انجام خدمت:

برگزاري نمايشگاه17021373104

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه ميراث فرهنگي  اداره كل ،واحدحقوقي ويگان حفاظت  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت55

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور پروانه توليدكارگاهي13041374100

 الكترونيكي

لينك سايت:

http://bpms.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت قرارداده شده است

نمونه فرم كارها:

داخل سايت قرارداده شده است

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزهصنايع دستي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت56

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ورود اشیاء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به سازمان17021372101

الكترونيكي

لينك سايت:http://bpms.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت قرارداده شده است

نمونه فرم كارها:

داخل سايت قرارداده شده است

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت57

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور جواز تاسيس كارگاهي (اعلاميه تاسيس)13011375100

 الكترونيكي

لينك سايت:http://bpms.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

داخل سايت قرارداده شده است

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت قرارداده شده است

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت58

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تمدید اعلامیه تاسیس13011375101

 الكترونيكي

لينك سايت:http://bpms.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت قرارداده شده است

نمونه فرم كارها:

داخل سايت قرارداده شده است

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت59

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی13041376100

 الكترونيكي

لينك سايت:http://bpms.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت قرارداده شده است

نمونه فرم كارها:

داخل سايت قرارداده شده است

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت60

فرآيندومراحل انجام خدمت:

تمديد پروانه توليد انفرادي13011376101

 الكترونيكي

لينك سايت:http://bpms.ichto.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت قرارداده شده است

نمونه فرم كارها:

داخل سايت قرارداده شده است

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت61

فرآيندومراحل انجام خدمت:

اعتبارات و تملك دارايي هاي سرمايه گذاري13071377100

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزهسرمايه گذاري  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت62

فرآيندومراحل انجام خدمت:

نظارت بر پيشرفت فيزيكي تاسيسات گردشگري13071377101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

فرم هاي موردنظر مربوط به پرسنل اداره كل وداخلي مي باشد.بازديددرمحل

نمونه فرم كارها:

فرم هاي موردنظر مربوط به پرسنل اداره كل وداخلي مي باشد.بازديددرمحل

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه گردشگري  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت63

فرآيندومراحل انجام خدمت:

نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی13071377102

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

فرم هاي موردنظر مربوط به پرسنل اداره كل وداخلي مي باشد.بازديددرمحل

نمونه فرم كارها:

فرم هاي موردنظر مربوط به پرسنل اداره كل وداخلي مي باشد.بازديددرمحل

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه سرمايه گذاري صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت64

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور موافقت اوليه ايجاد، اصلاح و يا  تكميل تاسيسات گردشگري13071378100

 الكترونيكي

لينك سايت:http://cito.ir

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت قرار داده شده است

نمونه فرم كارها:

داخل سايت قرار داده شده است

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه سرمايه گذاري صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت65

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور موافقت اصولي ايجاد، اصلاح و يا  تكميل تاسيسات گردشگري 13071378101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مدارك لازم به وب سايت www.mchto.ir مراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه صنايع دستي  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت66

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا  تكميل تاسيسات گردشگري13071378102

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

ازسايت www.mchto.irدريافت گردد.

نمونه فرم كارها:

ازسايت www.mchto.irدريافت گردد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزهسرمايه گذاري صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت67

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ارزيابي تشكل هاي مردم نهاد17021379100

 الكترونيكي

لينك سايت:متعاقبا اعلام مي گردد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت مربوطه قابل دسترسي است

نمونه فرم كارها:

داخل سايت مربوطه قابل دسترسي است

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه گردشگري  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت68

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ثبت، تمديد تطبيق و رفع ابطال مجوزهاي تشكل هاي مردم نهاد17021379101

 الكترونيكي

لينك سايت:متعاقبا اعلام مي گردد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل سايت مربوطه قابل دسترسي است

نمونه فرم كارها:

داخل سايت مربوطه قابل دسترسي است.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه گردشگري  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت69

فرآيندومراحل انجام خدمت:

صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری13071380100

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

جهت دريافت مي توانيد به وب سايت www.mchto.irمراجعه نماييد.

نمونه فرم كارها:

جهت دريافت مي توانيد به وب سايت www.mchto.irمراجعه نماييد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه سرمايه گذاري  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت70

فرآيندومراحل انجام خدمت:

بازبینی مجدد مدارک13071380101

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

درهرزماني كه صورت پذيرد.

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه سرمايه گذاري  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

خدمت71

فرآيندومراحل انجام خدمت:

ساماندهی مناطق نمونه گردشگری13071380102

غير الكترونيكي

لينك سايت:ندارد

زمانبندي انجام خدمت:

 

مدارك كاربراي انجام خدمت:

داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

نمونه فرم كارها:

مراحل داخل اداره كل صورت مي پذيرد.

 آدرس محل خدمت: 

اقدامات لازم در حوزه سرمايه گذاري  صورت مي پذيرد.شماره تماس: 4-3339100

 

 

 
 
  • جاذبه های مازندران
  • هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مازندران
  • موزه ها
  • وب سایت حضرت امام
  • وب سایت مقام معظم رهبری
  • وب سایت ریاست جمهوری
حدیث روز
نشانی اداره
ساری - میدام امام - ابتدای خیابان جام جم - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
01133391001-5