آمار مجوزها
1393-05-06 12:27
 

آمار مجوزها

جدول شماره 1 آمار مجوزهای صادره کارت شناسایی، پروانه تولید،شرکت تعاونی صنایع دستی سالهای 80-90 استان مازندران

 

مجوزهای صادره

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

جمع کل

494

852

659

668

555

1020

914

482

662

1040

2129

کارت شناسایی صادره وپروانه تولید

381

692

521

500

440

955

835

401

485

706

1843

شرکت تعاونی

13

18

18

15

9

10

12

10

1

2

1

تمدیدی کارت شناسایی

97

119

97

126

53

19

42

38

129

275

247

تمدیدی پروانه تولید

2

17

15

17

42

22

19

29

44

50

36

تمدیدی شرکت تعاونی

1

6

8

10

11

14

6

4

3

7

2جدول شماره 2  لیست مجوزهای سه گانه صادرشده صنایع دستی در سال 90 در استان مازندران

 

        

        مجوز

 

   شهر

 

کارت شناسایی

 

پروانه تولید

 

شرکت تعاونی

 

جمع کل

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

گلوگاه

15

1

16

-

-

-

-

-

-

16

بهشهر

196

73

269

-

-

-

-

-

-

269

نکاء

156

13

169

-

-

-

-

-

-

169

ساری

324

44

368

1

7

8

1

-

1

377

جویبار

21

-

21

-

4

4

-

-

-

25

قائم شهر

186

2

188

1

5

6

-

-

-

194

سوادکوه

108

2

110

-

1

1

-

-

-

111

بابل

159

11

170

2

3

5

-

-

-

175

آمل

75

9

84

2

3

5

-

-

-

89

بابلسر

9

-

9

-

1

1

-

-

-

10

فریدونکنار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

محمودآباد

4

3

7

-

-

-

-

-

-

-

نور

41

8

49

-

3

3

-

-

-

52

نوشهر

133

13

146

-

-

-

-

-

-

146

چالوس

243

22

265

-

4

4

-

1

1

270

تنکابن

98

20

118

-

4

4

-

1

1

123

رامسر

68

26

94

1

1

2

-

-

-

96

جمع کل

1836

247

2083

7

36

43

1

2

3

2129

 جدول شماره 3 لیست مجوزهای سه گانه صادرشده صنایع دستی در سال 89 در استان مازندران


        

        مجوز

 

   شهر

 

کارت شناسایی

 

پروانه تولید

 

شرکت تعاونی

 

جمع کل

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

گلوگاه

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

بهشهر

322

78

400

1

2

3

1

1

2

405

نکاء

6

9

15

-

2

2

-

1

1

17

ساری

76

27

103

4

15

19

-

-

-

123

جویبار

5

-

5

1

2

3

-

-

-

8

قائم شهر

38

14

52

2

4

6

1

-

1

59

سوادکوه

38

14

46

-

-

-

-

-

-

46

بابل

61

12

74

10

8

18

-

-

-

92

آمل

18

9

27

2

5

7

-

-

-

34

بابلسر

3

3

6

-

1

1

-

1

1

8

فریدونکنار

1

7

8

-

-

-

-

-

-

8

محمودآباد

3

1

4

-

-

-

-

-

-

4

نور

3

1

4

-

1

1

-

-

-

5

نوشهر

27

17

44

1

1

2

-

-

-

47

چالوس

46

28

74

1

3

4

-

-

-

79

تنکابن

5

15

20

1

1

2

-

-

-

22

رامسر

25

49

74

1

5

6

-

2

2

82

جمع کل

682

275

957

24

50

74

2

7

9

1040

 

 

جدول شماره 4 لیست مجوزهای سه گانه صادرشده صنایع دستی در سال 88 در استان مازندران

 

        

        مجوز

 

   شهر

 

کارت شناسایی

 

پروانه تولید

 

شرکت تعاونی

 

جمع کل

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

گلوگاه

2

-

2

-

-

-

-

-

-

2

بهشهر

287

44

331

-

1

1

-

-

-

332

نکاء

-

3

3

-

1

1

-

-

-

4

ساری

23

8

31

11

13

24

1

-

1

56

جویبار

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

قائم شهر

11

2

13

3

6

9

-

-

-

22

سوادکوه

14

3

17

-

-

-

-

-

-

17

بابل

27

7

34

2

8

10

-

-

-

44

آمل

6

1

7

3

3

6

-

-

-

13

بابلسر

1

5

6

-

3

3

-

1

1

10

فریدونکنار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

محمودآباد

1

-

1

1

-

1

-

-

-

2

نور

7

6

13

-

3

3

-

-

-

16

نوشهر

5

6

11

2

-

2

-

-

-

13

چالوس

11

12

23

3

2

5

-

1

1

29

تنکابن

28

14

42

4

-

4

-

1

1

47

رامسر

31

18

49

1

4

5

-

-

-

54

جمع کل

455

129

584

30

44

74

1

3

4

662

 

 

جدول شماره 5 لیست مجوزهای سه گانه صادرشده صنایع دستی در سال 87 در استان مازندران

 

        

        مجوز

 

   شهر

 

کارت شناسایی

 

پروانه تولید

 

شرکت تعاونی

 

جمع کل

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

گلوگاه

1

1

2

-

-

-

1

-

1

3

بهشهر

179

2

181

3

-

3

1

-

1

185

نکاء

1

1

2

-

-

-

-

-

-

2

ساری

55

15

70

9

10

19

-

-

-

89

جویبار

3

-

3

3

2

5

-

-

-

8

قائم شهر

9

1

10

5

2

7

-

1

1

18

سوادکوه

19

1

20

1

-

1

-

-

-

21

بابل

6

-

6

6

6

12

1

-

1

19

آمل

15

4

19

2

4

6

-

1

1

26

بابلسر

8

1

9

1

-

1

-

1

1

11

فریدونکنار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

محمودآباد

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

نور

11

3

14

4

1

5

1

-

1

20

نوشهر

6

2

8

-

-

-

1

-

1

9

چالوس

10

2

12

2

3

5

4

1

5

22

تنکابن

2

-

2

-

-

-

-

-

-

2

رامسر

39

4

43

1

1

2

1

-

1

46

جمع کل

364

38

402

37

29

66

10

4

14

482

 

جدول شماره 6 لیست مجوزهای سه گانه صادرشده صنایع دستی در سال 86 در استان مازندران

 

        

        مجوز

 

   شهر

 

کارت شناسایی

 

پروانه تولید

 

شرکت تعاونی

 

جمع کل

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

گلوگاه

2

-

2

-

-

-

-

-

-

2

بهشهر

362

4

366

5

-

5

1

-

1

372

نکاء

32

2

34

3

-

3

-

-

-

37

ساری

51

5

56

16

4

20

-

2

2

78

جویبار

9

-

9

2

-

2

1

-

1

12

قائم شهر

31

1

32

10

1

11

-

-

-

43

سوادکوه

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

بابل

22

-

22

1+11

2

1+13

-

1

1

37

آمل

26

3

29

6

1

7

-

-

-

36

بابلسر

2

-

2

1

-

1

-

-

-

3

فریدونکنار

6

2

8

-

-

-

-

-

-

8

محمودآباد

2

-

2

-

-

-

1

-

1

3

نور

12

3

15

-

-

-

1

-

1

16

نوشهر

33

2

35

1

5

6

1

-

1

42

چالوس

70

14

84

10

4

14

1

2

3

101

تنکابن

30

-

30

2

1

3

-

-

-

33

رامسر

73

6

79

4

1

5

5

1

6

90

جمع کل

763

42

805

1+71

19

1+90

12

6

18

914


جدول شماره 7 لیست مجوزهای سه گانه صادرشده صنایع دستی در سال 85 در استان مازندران

 

        

        مجوز

 

   شهر

 

کارت شناسایی

 

پروانه تولید

 

شرکت تعاونی

 

جمع کل

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

صادره

تمدیدی

جمع

گلوگاه

4

-

4

1

-

1

-

-

-

5

بهشهر

180

1

181

10

-

10

-

1

1

192

نکاء

29

1

30

1

-

1

-

-

-

31

ساری

97

1

98

22

8

30

1

2

3

131

جویبار

17

-

17

5

2

7

-

-

-

24

قائم شهر

32

-

32

9

3

12

1

-

1

45

سوادکوه

10

1

11

-

-

-

-

-

-

11

بابل

7

1

8

13

2

15

-

-

-

23

آمل

17

1

18

10

2

12

1

2

3

33

بابلسر

3

-

3

7

-

7

1

2

3

13

فریدونکنار

1

-

1

1

-

1

-

-

-

2

محمودآباد

7

-

7

1

-

1

-

-

-

8

نور

25

2

27

5

-

5

-

-

-

32

نوشهر

93

1

94

7

-

7

2

1

3

104

چالوس

130

6

136

16

4

20

2

5

7

163

تنکابن

60

1

61

5

-

5

-

-

-

66

رامسر

118

3

121

12

1

13

2

1

3

137

جمع کل

830

19

849

125

22

147

10

14

24

1020

 


 

 
 
  • جاذبه های مازندران
  • هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مازندران
  • موزه ها
  • وب سایت حضرت امام
  • وب سایت مقام معظم رهبری
  • وب سایت ریاست جمهوری
حدیث روز
نشانی اداره
ساری - میدام امام - ابتدای خیابان جام جم - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
01133391001-5